English

Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Новини
Новини

Съдът на Европейските общности в Люксембург ще заседава по делото на Саид Кадзоев
26.10.2009 @ 16:05 | Новини за сайта

Утре, 27 октомври 2009 в сградата на Съда на Европейските общности в Люксембург ще се състои съдебното заседание на Съда по случая на Саид Кадзоев (преюдициално дело С-357/09 PPU Каздоев). Това е четвъртото по ред преюдициално дело на България пред Европейския съд. Делото е разпределено да се гледа от голямата камара на Съда в състав от 13 съдии, в това число и българският представител – съдия Арабаджиев, което е показател за неговата значимост.

Делото е инициирано по запитване на Административен съд София-град във връзка с тълкуването на максималния срок на задържане на незаконно пребиваващи в страната ни имигранти, установен с новите изменения в Закона за чужденците в Р България. С тези изменения от м.май 2009 г. в националното ни право се въведоха изискванията на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни.

Предложението на националния съдия на административния съд, който отправя запитването към Съда в Люксембург, както и на представителството на Р България е да бъдат въведени редица изключения в начина на изчисляване на максималния срок на задържане и разширяване на допустимите основания за задържане по административни причини (напр. липса на документ за самоличност).

Становището на адвокатите на чуждия гражданин Саид Кадзоев, чието дело ще се разглежда на 27 октомври т.г. в Люксембург, както и на Комисията на Европейските общности е, че максималните срокове за задържане са абсолютни и не могат да бъдат удължавани въз основа на никакви други обстоятелства, освен на изрично описаните в Директивата.

Според Директивата и новите изменения в Закона за чужденците максималният срок за задържане е 6 месеца, като в изключителни случаи може да бъде удължен на 18 месеца. Тези срокове отговарят на основната цел на Европейската Директива - да осигурят високо ниво на защита на основните човешки права и свободи на гражданите на трети страни.

Саид Кадзоев, чужденец с чеченски произход, е настанен в Специалния дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ), кв. Бусманци вече в продължение на три години, като през по-голямата част от времето на задържане г-н Саид Кадзоев е държан в изолатор. Изолаторът е празна килия (в нея има само дюшек на земята и денонощно записваща камера), чието официално наименование е „индивидуална стая с мерки за сигурност”.

Според адвокатите на г-н Кадзоев «България е първият известен прецедент за подобно жестоко отношение към задържаните чужденци чрез неограниченото във времето държане в изолатор.»

Дали задържането на чеченския граждани ще продължи или в крайна сметка българските власти ще бъдат принудени да го освободят, ще стане ясно от тълкувателното решение на Съда на ЕО. Това решение ще окаже влияние не само за ситуацията на Саид Каздоев, но и за всички незаконно пребиваващи имигранти на територията на 27-те държави членки на ЕС.

Въпросът за имигрантите в България придобива все по-голяма обществена значимост. Явява се необходимост от сериозна законова, съдебна, административна и обществена основа и подготовка, за да може държавното регулиране на миграционната политика при увеличения миграционен поток в страната ни да отговаря на европейските изисквания за зачитане на основните човешки права и свободи.


От една година Гражданска инициатива "Справедливост 21" към Християнски център «Прелом» следи случая на Саид Кадзоев като емблематичен за грубо нарушаване правото на свобода и редовно информира медиите за отказа на държавните институции да разрешат този казус въпреки застъпничеството на международни правозащитни организации и жалбата на г-н Кадзоев до Европейския съд по правата на човека.

За контакт:

Елена Дянкова
Координатор на ГИ «Справедливост 21»
към Християнски център «Прелом»
Тел./Факс: 02-9836730, 0899902837
edyankova@prelom.bg
www.prelom.bg


Източник: Гражданска инициатива "Справедливост 21"


ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТОЯВАТ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОТГОВОРНОСТ
09.10.2009 @ 14:22 | Новини за сайта

Вчера, 8 октомври 2009г. група граждански правозащитни организации отправиха официално запитване към МВР и Дирекция «Миграция» относно разследването на смъртта на сирийския гражданин Хасун Албаадж, настъпила на 6 октомври т.г. в Специалния дом за временно настаняване на чуденци (СДВНЧ), кв.Бусманци.

В документа Гражданска инициатива «Справедливост 21», Фондация «Център за правна помощ – Глас в България», Правната клиника за бежанци и имигранти към СУ «Св.Климент Охридски» и Центърът за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ настояват за пълна прозрачност и максимална информираност при разследването на МВР и резултатите от него. В запитването се настоява за подробна информация относно «здравословното състояние на лицето по време на престоя му в СДВНЧ, както и непосредствено преди настъпилата смърт, а също и за оказваната медицинска грижа по време на престоя му в дома».

Хасун Албаадж почина внезапно на 6 октомври т.г. в СДВНЧ, където бе принудително настанен на 30 ноември 2006 г. По информация на настанените в неговата стая няколко дни преди смъртта си той е питал за лекарска помощ, но не му е било обърнато внимание. Лицето никога не е водено в специализирано болнично заведение, въпреки многобройните му оплаквания и известни на администрацията на дома хронични заболявания, които вместо нужното лечение са били третирани с временна блокоуспокоителна терапия.

Гражданските организации отправят искане също да бъде обяснена ситуацията с правния статут на Хасун Албаадж и причината за 34-месечното му лишаване от свобода. Според новия закон за чужденците в България, в сила от 15 май 2009г., максималният срок за принудително задържане е 6 месеца и само при специални случаи – 18 месеца. Последните два месеца сирийският гражданин е задържан без известно допълнително разпореждане /административно или съдебно/ след изтичането на продължения от Административен съд София-град срок за задържане.

Последвалото смъртта на г-н Албаадж ескалиране на напрежението сред задържаните в дома над 200 чужденци не е прецедент. Според правозащитните организации основна причина за напрежението е грубото потъпкване правата на гражданите от трети страни, както и неуреденост на приложението на новите разпорезби за максимален срок на задържане от Закона за чужденците.

Неотдавана, непосредствено след освобождаването си от СДВНЧ почина и г-н Джонсън Ибитуи, гражданин на Нигерия – университетски преподавател. Масираният инфаркт, резултат от силен психологически стрес е тясно свързан, по наше мнение, с преживяното от г-н Ибитуи през последния му едногодишен период на безрезултатно задържане в дома.

В отправеното до МВР запитване гражданските организации се ангажират да следят разследването и активно да съдействат да не се допускат повече подобни случаи.


За контакти:

Елена Дянкова
Гражданска инициатива «Справедливост» 21
към Християнски център «Прелом»
Тел./Факс: 02-9836730
edyankova@prelom.bg
www.prelom.bg


Източник: Гражданска инициатива «Справедливост» 21


12-то издание на Лятното училище в Сигет, Румъния
28.07.2009 @ 18:26 | Новини за сайта

Мемориал за  жертвите на комунизма и съпротивата

13-20 юли 2009

Мимоза Димитрова, директор на АСЕТ, взе участие в 12-то издание на Лятното училище в Сигет, Румъния, което се проведе от 13 до 20 юли 2009.
Лятното училище в Сигет стартира през 1998г. и се организира всяка година от Фондация Гражданска Академия, с подкрепата на Фондация Конрад Аденауер. Участие в тази инициатива, която е част от Мемориала за жертвите на комунизма и съпротивата, вземат ученици на възраст между 14 и 18 години, както и учители по история. Лекторите са историци и специалисти по история на комунизма от Европа и САЩ, както и дисиденти и борци срещу комунизма от цяла Източна Европа. Мемориалът за жертвите на комунизма и съпротивата е изграден върху руйните на затвора в Сигет, който е трансформиран в Национален музей, отворен за посетители.
12-то по ред годишно лятно училище тази година беше посветено на двайсет години от падането на комунизма. Бяха представени експозета от Румъния, България, Латвия, Полша, Унгария, Република Молдова, Чехия, Швейцария и Германия. Г-жа Мимоза Димитрова представи темата „Носталгията по комунистическото минало: двайсет години след политическите промени в България”. Но конференцията особен акцент беше поставен на Репресиите срещу културата и на съдебния процес Нойка-Пилат, повдигнат срещу изтъкнати представители на румънската интелигенция. Думите на Ана Бландиана (президент на Мемориала за жертвите на комунизма и съпротивата, изтъкнат писател и дисидент) определят основната идея, около която се организира училището – Когато справедливостта не успява да заеме формата на памет, паметта само по себе си може да бъде под формата на справедливост..


Автор: Център АСЕТ


Обучителен семинар, в рамките на проект "„Предоставяне и повишаване на качеството на рехабилитационни услуги за второ поколение жертви на изтезания” - 9-10 Юли
11.07.2009 @ 12:56 | Новини за сайта

„Травматичен опит на деликвентните юноши. Междупоколенчески аспекти” беше темата на двудневен обучителен семинар, проведен от Център АСЕТ, с подкрепата на Европейската комисия. В него взеха участие специалисти от институции и организации, работещи с малолетни и непълнолетни правонарушители или с такива, извършили противообществени прояви. Лектори на семинара бяха Мимоза Димитрова, психолог и психотерапевт от Център АСЕТ; Диана Циркова, психолог и детски психотерапевт; Венцеслав Вътов, психолог и психотерапевт; Мален Маленов, психотерапевт. Техните експозета обхващаха въпроси като: „Кога детето става юноша?”; Всички ли преминават през процеса на юношеството?”; „Разбираеми ли са юношите?”; „Кога нещо преживяно има травматичен ефект?”.
По време на семинара лекторите представиха основните насоки за интервю на родители на юноша с противообществени прояви и изведоха хипотези за мястото на детето в семейството във връзка с конкретно представени проблемни случаи от практика на участниците.

 


Автор: Център АСЕТ


Световно обръщение на Международния рехабилитационен съвет за жертви на изтезание (IRCT) по случай Международния ден на ООН в подкрепа на жертвите на изтезание, 26 юни 2009 г.
24.06.2009 @ 16:52 | 26 юни

Преди двадесет и пет години Комитетът на ООН за правата на човека представя проект на документ пред Общото събрание на ООН. Целта е да се предостави на света ефективен инструмент в помощ на премахване на изтезанието. По това време вече съществуват няколко декларации и спогодби, които осъждат изтезанието и подкрепят човешкото достойнство и права. Но в системата на ООН липсват правно обвързващи задължения, които едновременно да предотвратяват изтезанието и да осигуряват помощ на пострадалите от него.

Документът, представен по-късно пред Общото събрание на ООН е Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Общото събрание приема Конвенцията и отправя покана към държавите-членки да я подпишат и ратифицират. Три години по-късно, на 26 юни 1987 г., Конвенцията официално влиза в сила.


По настоящем 146 държави са ратифицирали Конвенцията, като по този начин отправят категорично политическо съобщение, че изтезанието е незаконно и няма място в нашия свят. Факултативният протокол към Конвенцията също се превръща в движеща сила. Протоколът задължава подписалите го страни да предприемат ефективни мерки за предотвратяването на изтезание и нехуманно отношение на всяка територия, която е под тяхна юрисдикция и да създадат механизми за независимо наблюдение на местата за задържане – едно от основните места, където се осъществява изтезание.

26 юни се е превърнал в емблематичен символ на нашите морални, етични и професионални задължения да предотвратим изтезанието и да гарантираме правата на жертвите на изтезание и семействата им. В продължение на повече от десетилетие светът отбелязва 26 юни като повод за Международния ден на ООН в подкрепа на жертвите на изтезание. На този ден хиляди хора и организации по целия свят говорят открито срещу изтезанието и призовават към удовлетворяване на нуждите и спазване на правата на преживелите изтезание.


В момента специализирани центрове за оказване на помощ и програми, които са членове на Международния рехабилитационен съвет за жертви на изтезание (IRCT), заедно отправят апел по света, като дават гласност на това изявление.

Това е изявление за световна солидарност. Изявление, което показва, че без значение къде сме и кои сме – независимо от етнически и културен произход, език и религия – ние сме обединени срещу изтезанието и сме съпричастни към преживелите изтезание и техните семейства. Това е и напомняне, че всеки ден по света хора са подлагани на изтезание. Но също така е и напомняне, че те могат с подходяща помощ да изградят отново живота си, след преживяното страдание от жестокостите на изтезанието.

В годините след представянето на проекта на Конвенцията от 1984 г. пред ООН се проявяват няколко значителни промени в тенденциите, свързани с правата на човека. Преди двадесет и пет години много държави се откъсват от подтиснически режими, които системно подлагат на изтезание противниците си.


Днес изтезанието в някои от тези страни е значително намалено. Но други държави, които преди са се посвещавали на борбата срещу изтезанието, са отслабили позицията си, под претекст, че защитават националната си сигурност. Действително, няколко демократични държави се замесват директно или подкрепят изтезаниеto, като твърдят, че това фундаментално погазване на човешкото достойнство е ефективно и необходимо средство за предотвратяване на терористични актове.


Предизвикателствата са огромни. Необходими са колективни усилия от различни области в борбата срещу широко разпространената, незаконна практика на изтезание срещу отделни лица и общности. Днес, 25 години след представянето на Конвенцията срещу изтезание пред Общото събрание на ООН, има спешна нужда от подновяване на задълженията към нейните принципи на световно ниво.


Призоваваме всички институции на ООН да разобличат ясно и безпристрастно всички държави, в които се прилага изтезание. Обръщаме се и към всички граждани, общности и организации на местно ниво да настояват за повсеместна ратификация на Конвенцията и да се уверят, че държавите им я спазват и слагат край на незаконната и ужасяваща практика на изтезание веднъж завинаги.

На този 26 юни ние отдаваме почит на безбройните момичета и момчета, жени и мъже, които са станали жертва на това ужасно престъпление – на онези, които са заплатили с живота си, както и на оцелелите. Отдаваме дължимото уважение към тяхната сила и кураж. И с общ глас заставаме заедно срещу изтезанието.

Д-р Абдел Хамид Афана, Председател на IRCT

Брита Сидхоф,  Генерален секретар на IRCT


Източник: IRCT

1 [2] 3 4 5 / 5
Карта на сайта