English

Видове закрила
Услуги
Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Бежанци » Видове закрила
Видове закрила

Зaконът за убежището и бежанците в Република България е в сила от 01.12.2002, изменян e 4 пъти като последната промяна е от 20 Декември 2007г. Този закон определя условията и реда за предоставяне на особена закрила на чужденците на територията на Република България, както и техните права и задължения.

Според закона българската държава предоставя четири вида закрила:

Убежище – предоставя се от президента на Република България на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.

Временна закрила – предоставя се с акт на Министерския съвет за определен срок в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат страната си на произход поради въоръжен конфликт, чужда агресия, насилие в големи размери или нарушаване на човешките права.

Статут на бежанец – предоставя се от председателя на Държавната агенция за бежанците на чужденец, отговарящ на критериите, определени в Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. (Женевската конвенция) и в Закона за убежището и бежанците.

Хуманитарен статут – предоставя се от председателя на Държавната агенция за бежанците на чужденец, чиито живот, сигурност и свобода са застрашени поради въоръжен конфликт или опасност от изтезание или други форми на нечовешко и унизително отношение, както и по други причини от хуманитарен характер.

Убежището, статутът на бежанец и хуманитарният статут се предоставят на базата на индивидуално разглеждане на молба, докато временната закрила се определя групово, като всеки член от групата се разглежда prima face (т.е. в отсъствие на доказателства за противното) като бежанец.


Ред за предоставяне статут на бежанец

Според Закона (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) молбата за предоставяне на статут може да бъде в устна, писмена или друга форма, като при необходимост се осигурява преводач или тълковник. Молбата, която не е писмена, се записва от съответното длъжностно лице и се подписва или заверява по друг начин от молителя и от преводача, съответно тълковника. Чужденецът, подал молба за предоставяне на статут, се регистрира в Държавната агенция за бежанците и му се открива лично дело. След регистрирането се определя дата за провеждане на интервю. Чужденецът, подал молба за статут, се уведомява своевременно за датата на всяко следващо интервю. Интервюто се провежда на заявен от чужденеца език. Когато това е невъзможно, интервюто се провежда на език, за който може да се смята, че чужденецът владее.

Основни права и задължения на бежанеца съгласно закона:

Бежанецът придобива правата и задълженията на българските граждани, предвидени от Конституцията и законите на Република България, с изключение на: правото да участва в избори за държавни и местни органи на властта; правото да участва в национални и местни референдуми; правото да членува в политически партии; правото да заема длъжности, за които по закон се изисква българско гражданство; правото да бъде военнослужещ.

Специални права и задължения на бежанеца:

- задължение да се яви в срок от 14 дни в общината на населеното място, в което ще се установи, за да бъде вписан в регистрите;
- право да поиска да се събере със семейството си на територията на Република България;
- възможност за оказване на финансова помощ за настаняване в жилище за срок до 6 месеца от влизане в сила на решението за предоставяне на статут;
- право да придобие българско гражданство при условията и по реда на Закона за българското гражданство;
- право на документ за самоличност и удостоверение за пътуване зад граница.

Чужденците с предоставено убежище или предоставен статут на бежанец имат равни права и задължения.

Чужденците с предоставен хуманитарен статут имат правата и задълженията на чужденците с разрешено постоянно пребиваване на територията на Република България.
Чужденците, по отношение на които е постановена временна закрила, имат право на: пребиваване в страната за срока на временната закрила; документ за самоличност; социално осигуряване; храна, подслон, медицинска помощ и обслужване.

Карта на сайта